Site Overlay

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY KONTAKTUJĄCEJ SIĘ Z POŚREDNIKIEM W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W celu umożliwienia przedstawienia Państwu ofert nieruchomości, pobieramy od Państwa niezbędne do tego dane osobowe. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat podstaw prawnych tego przetwarzania, celów w jakich to robimy i tego, jakie mają Państwo uprawnienia.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Euro – Rent Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Wielkopolska 280, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000308727, NIP 587-165-81-71, REGON 220595460 (dalej jako Administrator). Mogą Państwo kontaktować się z nami w sprawach dotyczących danych osobowych:

  1. pocztą na adres: ul. 81-531 Gdynia, ul. Wielkopolska 280
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@euro-rent.com.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy wyłącznie dane, które od Państwa otrzymaliśmylub które przekażą nam Państwo w przyszłości (np. dokładniejsze preferencje co do nieruchomości, którą chcieliby Państwo nabyć lub nająć lub te dane, których potrzebować będzie sprzedawca lub właściciel nieruchomości, którą będą chcieli Państwo nabyć lub nająć).

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, przetwarzamy wyłącznie w niezbędnym zakresie, to jest:

  1. w celu umożliwienia przedstawienia Państwu ofert nieruchomości, którymi mogą być Państwo zainteresowani (w tym w formie marketingu bezpośredniego),
  2. w celu umożliwienia wypełnienia procedury zgłoszenia klienta u deweloperów, których oferty będziemy chcieli Państwu przedstawić,
  3. w celu umożliwienia współpracy z inną firmą pośredniczącą, z których ofert będziemy korzystać aby przedstawić Ci kompleksowe zestawienie dostępnych nieruchomości
  4. w celu umożliwienia wywiązania się przez nas lub współpracujących z nami pośredników, z wzajemnych zobowiązań.

Czy Państwa dane osobowe będziemy komuś przekazywać? Jeśli tak, to kto będzie odbiorcą tych danych?

Tak, Państwa dane przekażemy deweloperom, oferującym nieruchomości, którymi – stosownie do Państwa preferencji nam przedstawionych – mogą być Państwo zainteresowani.

Państwa dane udostępniać możemy także współpracującym z nami firmom, które pośredniczą miedzy nami a deweloperskimi. Takim podmiotem jest np. Platforma Mieszkaniowa S.A., prowadząca elektroniczną platformę, dzięki której pośrednicy w obrocie nieruchomościami mogą uzyskać dostęp do oferty nieruchomości z rynku pierwotnego oraz kontaktować klientów z deweloperami z całej Polski.

Jeśli będą państwo zainteresowani nabyciem nieruchomości na rynku wtórnym, to Państwa dane przekażemy też właścicielom takich nieruchomości lub innym osobom, które w imieniu właścicieli będą zajmować się czynnościami związanymi z ich sprzedażą (np. pełnomocnikom lub pośrednikom reprezentującym sprzedawcę). Z racji iż jesteśmy częścią zrzeszenia pośredników System Aktywnej Współpracy Spółka z o o.o. (dalej SAW) możliwe, że będziemy przekazywać Państwa dane do innych zrzeszonych z SAW pośredników i firm, celem doboru dla Państwa ofert, weryfikacji oraz wzajemnych zobowiązań.

Państwa dane przekazywać będziemy również naszym pracownikom, współpracownikom lub podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe, telekomunikacyjne, prawne i księgowe. W każdym wypadku będzie odbywać się to na podstawie stosownego upoważnienia lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie Państwa danych współpracującym z nami przedsiębiorcom, aby umożliwić im skontaktowanie się z Państwem i przedstawienie informacji na temat ich oferty, to odbiorcami tych danych będą także ci przedsiębiorcy

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie Państwa danych kancelarii notarialnej, przekażemy im tylko te dane niezbędne do finalizacji transakcji.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przetwarzanie danych osobowych jest możliwe i legalne, m.in. gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Wyjątkiem są sytuacje, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane osobowe przetwarzamy właśnie realizując nasz prawnie uzasadniony interes, a także w pewnym zakresie pomiotów z nami współpracujących (jak Platforma Mieszkaniowa SA, biura nieruchomości i agenci zajmujący się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami) i deweloperów. Przyjmujemy, że interesy te nie są sprzeczne z Państwa interesami lub Państwa podstawowymi prawami lub wolnościami.

W razie zawarcia między Państwem a nami umowy, której przedmiotem będzie pośredniczenie w nabywaniu lub sprzedaży nieruchomości, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, będzie natomiast wykonywanie tej umowy lub podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem.

W tym zakresie w jakim wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi ta zgoda.

Czy mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Tak, zgodnie z przepisami, mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzamy je w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów lub strony trzeciej (np. Platformy Mieszkaniowej S.A.).

Zgłaszając taki sprzeciw powinni jednak Państwo uzasadnić to Państwa szczególną sytuacją (nie dotyczy to przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego). Wówczas będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każda tego rodzaju sytuacja będzie musiała zostać szczegółowo przeanalizowana.

Czy mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego?

Tak, w każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Aby to zrobić wystarczy, że napiszą Państwo do nas w tej sprawie na adres biuro@euro-rent.com.pl. Wtedy bezwarunkowo przestaniemy te dane w tym celu przetwarzać i nie będą Państwo już otrzymywać od nas żadnych informacji marketingowych.

Czy mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Jeżeli zdecydowali się Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas danych w określonym celu, w każdej chwili mogą ją Państwo wycofać, przy czym wycofanie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce wcześniej.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Tak długo jak będzie to niezbędne do realizacji celów, ze względu na które będziemy je przetwarzać, jednak nie dłużej niż 6 lat.

Jakie mają Państwo uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Zgodnie z przepisami i na szczegółowych warunkach w nich określonych, mają Państwo prawo do:

  1. żądania od nas dostępu do tych danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. przenoszenia tych danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Mają Państwo także prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Informujemy jednak, że dane osobowe przetwarzane przez nas nie będą przedmiotem takiego przetwarzania (tj. wyłącznie zautomatyzowanego).

Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie, nie są Państwo zobowiązani podawać nam danych osobowych. Jeśli zamierzają zawrzeć Państwo z nami umowę, której przedmiotem jest pośredniczenie w nabywaniu, sprzedaży wynajmie, dzierżawie, zamianie lub najmie nieruchomości, to podanie nam danych osobowy jest tego warunkiem.

Mogą oczywiście Państwo nie podawać nam żadnych danych osobowych. Wtedy jednak prawdopodobnie nie będziemy w stanie przedstawić Państwu ofert nieruchomości. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych w karcie zgłoszenia celach jest w pełni dobrowolne, ich nieudzielenie nie będzie mieć wpływu na możliwość skorzystania z naszych usług.

pl_PLPolish